ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ