ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซด์, Line Bot, Member service (www.memberptscoop.com) หากไม่พบรายชื่อของตนเอง ให้สมาชิกดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ