รับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม โดยสหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในทุกๆ เรื่องที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับสหกรณ์ฯ

ดังนั้น สมาชิกที่ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมเลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ดังแบบฟอร์มด้านล่าง

คำนำหน้าชื่อ (*)
นายนางนางสาว

สมาชิกประเภท (*)
สามัญสมทบสมทบองค์กร