ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รายละเอียด

1. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 – 16 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
2. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่:

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือ ดาวน์โหลดจากเอกสารแนบข้างล่างนี้

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

โทร. 054-511777

โทรศัพท์มือถือ 081 783 8080

ติดต่อสหกรณ์ฯ