วารสารประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน กันยายน 2565

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

กองบรรณาธิการ:

นายเสกชูพันธุ์ ภักดี, นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์,
นางวรรณี สายยืด, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62

ติดต่อสหกรณ์ฯ