วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน เมษายน 2565

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

กองบรรณาธิการ:

นายเสกชูพันธุ์ ภักดี, นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์,
นางวรรณี สายยืด, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62

ติดต่อสหกรณ์ฯ