วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน มกราคม 2565

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

กองบรรณาธิการ:

นายเสกชูพันธุ์ ภักดี, นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมศักดิ์ พรหมไพร, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์,
นางวรรณี สายยืด, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62

ติดต่อสหกรณ์ฯ