วารสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน ธันวาคม 2564

วารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

กองบรรณาธิการ:

นายนิคม กันทะชัย, นายมงคล พรมปาน, นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล, นายสมนึก เกียรติกรัณย์,
นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61

ติดต่อสหกรณ์ฯ