วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน มกราคม 2563

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

กองบรรณาธิการ:

นายนิคม กันทะชัย, นายมงคล พรมปาน, นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล, นายสมนึก เกียรติกรัณย์, นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 60

ติดต่อสหกรณ์ฯ