วารสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน ธันวาคม 2562

วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

กองบรรณาธิการ:

นายวิโรจน์ เวียงจันทร์, นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล, นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร, นางวรรณี สายยืด, นายอนุสรณ์ พรมรังกา, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 59

ติดต่อสหกรณ์ฯ