กกส. กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

คณะกรรมการการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ประจำปี 2563 ที่จะครบวาระ ไว้ดังนี้

 1. หน่วยสหกรณ์ที่ 1 บำนาญเมือง 1
  • หน่วยสรรหา ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 2. หน่วยสหกรณ์ที่ 2 บำนาญเมือง 2
  • หน่วยสรรหา ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 3. หน่วยสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำชำ
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 4. หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม
  • หน่วยนับคะแนน ที่โรเงรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 5. หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนลองวิทยา
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 6. หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนแม่ยางเปี้ยว
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 7. หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนชัย
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 8. หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ
  • หน่วยสรรหาที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
  • หน่วยฝาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 และ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 9. หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้าเชตวัน
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนเจริญราษฎร์
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 10. หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
  • หน่วยนับคะแนน ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
 11. หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวดง
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 12. หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา
  • หน่วยฝาก โรงเรียนลองวิทยา
  • หน่วยนับคะแนน ที่โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
 13. หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนปากจอกวิทยา
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปิน
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำริน
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
  • หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 14. หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
  • หน่วยนับคะแนน ที่โรงเรียนบ้านใหม่

ทั้งนี้ กกส. กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. และกำหนดวันใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาจริงในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 13.00 น. ตามหน่วยสรรหาที่กำหนด

สามารถดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสหกรณ์ฯ