กกส. แจ้งกรรมการที่หมดวาระ และวิธีการสมัครประธานและกรรมการ (โหลดใบสมัครที่นี่)

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ที่จะครบวาระ จำนวน 7 คน ดังนี้

  1. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ
  2. นายสุรเชษฐ ศิริข่วง กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 1 บำนาญเมือง 1
  3. นายสุรพล นันทะพงษ์ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 2 บำนาญเมือง 2
  4. นายปพณ หม้อกรอง กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร
  5. นายสมศักดิ์ พรหมไพร กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง
  6. นายชัยแก้ว สวิง กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย
  7. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น

และจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการในหน่วยสหกรณ์ที่หมดวาระ ดังกล่าว จึงได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศ และ ใบสมัครประธานและกรรมการ ได้ข้างล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ