การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ได้กําหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็น การลงคะแนนสรรหากรรมการประจําหน่วยสหกรณ์ที่มีกรรมการหมดวาระในปี 2566 จํานวน 8 หน่วยสหกรณ์ โดย สมาชิกซึ่งสังกัดในหน่วยสหกรณ์นั้น ๆ

ในการลงคะแนนสรรหาของสมาชิกสหกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้ไปใช้ สิทธิในการลงคะแนนอย่างสะดวกและทั่วถึง คณะกรรมการกลางฯ จึงกําหนดให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ