รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 2566

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์

 • หมายเลข 1 นายทวี มะทะ เลขทะเบียนสมาชิก 1010755
 • หมายเลข 1 – ไม่มีคุณสมบัติ –
 • หมายเลข 2 นายนิคม มะยาระ เลขทะเบียนสมาชิก 1012010
 • หมายเลข 3 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ เลขทะเบียนสมาชิก 1006804
 • หมายเลข 1 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ เลขทะเบียนสมาชิก 1011110
 • หมายเลข 2 นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ เลขทะเบียนสมาชิก 1003257
 • หมายเลข 1 นายระมัย ฟุ่มเฟือย เลขทะเบียนสมาชิก 1004171
 • หมายเลข 1 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช เลขทะเบียนสมาชิก 1010420
 • หมายเลข 2 นายสุเทพ ชำนาญ เลขทะเบียนสมาชิก 1010349
 • หมายเลข 1 นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล เลขทะเบียนสมาชิก 1002011
 • หมายเลข 1 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี เลขทะเบียนสมาชิก 1006545
 • หมายเลข 1 นางวรรณี สายยืด เลขทะเบียนสมาชิก 1004934

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทราบโดยทั่วกัน และให้แต่ละหน่วยดำเนินการสรรหา

ให้แล้วเสร็จ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.

สำหรับสมาชิกที่ติดภารกิจ ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้

ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ