ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

    ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี  2566 จะครบวาระ จำนวน  7  คน   และลาออก จำนวน 1 คน     ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566  ตาม    พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา  50,  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2565 คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

    ติดต่อสหกรณ์ฯ