ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 มีกรรมการ จะครบวาระ จำนวน 7 คน และลาออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 1 คน ดังนี้

  1. นายทวี มะทะ กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
  2. นายกริต แสงสร้อย กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร (ลาออก)
  3. นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง
  4. นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง
  5. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ
  6. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน
  7. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น
  8. นางวรรณี สายยืด กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง

ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50, ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ข้อ 80 และตามระเบียบสกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 ในปีนี้สมาชิกลงคะแนนสรรหาตำแหน่งกรรมการ ประจำหน่วยในหน่วยที่มีตำแหน่งว่าง

ติดต่อสหกรณ์ฯ