ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2565  และลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น คณะกรรมการกลางฯ ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนสรรหาทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว     และได้พิจารณาในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   มีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า  

การสรรหาครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 80 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ. 2564, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ว่าด้วยคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ. 2563 จึงประกาศผลการสรรหา ดังนี้.-

      ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายธีระวิทย์       ภิญโญ3,864 คะแนน
2นายพิษณุวัฒน์    อิ่นศิริ2,887 คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 1  เมือง  1  ประกอบด้วย  สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่  เขต 1  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลในเวียง   ตำบลป่าแมต   ตำบลวังธง  ตำบลท่าข้าม  ตำบลวังหงส์          อำเภอเมืองแพร่  และสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.แพร่ เขต1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น 

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายไตรรัตน์    ฤทธิสินธุ์415  คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 2  เมือง 2  ประกอบด้วย  สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลเหมืองหม้อ ตำบลช่อแฮ ตำบลป่าแดง ตำบลนาจักร ตำบลกาญจนา  ตำบลบ้านถิ่น  ตำบลสวนเขื่อน  ตำบลทุ่งกวาว  ตำบลทุ่งโฮ้ง  ตำบลร่องฟอง  ตำบลน้ำชำ ตำบลห้วยม้า ตำบลแม่คำมี  ตำบลแม่หล่าย  ตำบลแม่ยม  อำเภอเมืองแพร่

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายเสกชูพันธุ์    ภักดี438  คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 4  โกศัยนคร   ประกอบด้วย   สมาชิกในสังกัดโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่     โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด, สมาชิกในสังกัดโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  โรงเรียน ม่วงไข่พิทยาคม  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด, สมาชิกในสังกัดโรงเรียนสองพิทยาคม  โรงเรียนเวียงเทพวิทยา  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายดิเรก    คุ้มเนตร529  คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง   ประกอบด้วยสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่,  ข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหนองม่วงไข่, เจ้าหน้าที่และอดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด, ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์  (สังกัด อบจ.แพร่), สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่, สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่,  สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษแพร่,  สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล, สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด กศน.แพร่, สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด ททท. แพร่, สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด มจร. แพร่,  สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด สก.สค. แพร่, สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด สค.พร., สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่,  สมาชิกสหกรณ์ที่ย้ายไปสังกัดในหน่วยงานต่างจังหวัด,  ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด,  สมาชิกที่มีลักษณะอื่น ๆ  ที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในหน่วยสหกรณ์ใด ๆ  และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เป็นต้นไป ที่อยู่ในสังกัดหน่วยสหกรณ์นี้

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายอาทิตย์    พัฒนสารินทร์430  คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย, ข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเด่นชัย, ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.แพร่ เขต 2, ข้าราชการบำนาญที่เคยทำงานในสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 2, ข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองแพร่, ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนเด่นไชยวิทยา (สังกัด อบจ.แพร่),  สมาชิกในสังกัดโรงเรียนอนุบาลภาวนา,  สมาชิกในสังกัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เป็นต้นไป ที่อยู่ในสังกัดหน่วยสหกรณ์นี้

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายสุรวุธ    ทรงประยูร235  คะแนน

หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น  ประกอบด้วย  ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น, ข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอวังชิ้น, สมาชิกในสังกัดเทศบาลตำบล และองค์การบรารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอวังชิ้น และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เป็นต้นไป ที่อยู่ในสังกัดหน่วยสหกรณ์นี้

ลำดับที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครได้รับคะแนน
1นายวิโรจน์     เวียงจันทร์355  คะแนน
ติดต่อสหกรณ์ฯ