ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย ถึงแก่กรรม

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศให้นายชัยแก้ว  สวิง เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย หมายเลข 1 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากได้รับรายงานว่านายชัยแก้ว  สวิง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2565   ประกอบกับคณะกรรมการกลางฯ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ว่านายชัยแก้ว สวิง ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ.2564  ข้อ 47 และหากสมาชิกผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาลงคะแนนให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่ถึงแก่กรรมให้ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

      

ติดต่อสหกรณ์ฯ