เปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ดังนี้

                หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น 

      ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ

      สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น (ตำบลน้ำชำ)

      เดิมกำหนดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที่   หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 

      ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาที่     หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

  หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง          

               ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ

               สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลอง (ตำบลปากกาง, ตำบลแม่ปาน)

               สมาชิกสังกัดโรงเรียนบ้านแม่ปาน, โรงเรียนบ้านปากกาง, อบต.ปากกาง

      เดิมกำหนดให้ใช้สิทธิลงคะแนนที่   หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนปากจอกวิทยา

      ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาที่     หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

ให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ถึงเวลา 13.00 น.  ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด    

                หากสมาชิกที่ติดภารกิจจำเป็นจริง ๆ ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันและเวลาดังกล่าวได้    ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  ในวันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ติดต่อสหกรณ์ฯ