รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(เพิ่มเติม)

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้มีมติทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลางฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ตำแหน่ง กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์

1. หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร 

หมายเลข 1  นายดิเรก       คุ้มเนตร           เลขทะเบียนสมาชิก    1008793

2. หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย    

หมายเลข 1  นายชัยแก้ว     สวิง               เลขทะเบียนสมาชิก    1003746

หมายเลข 2  นายสุรวุธ       ทรงประยูร       เลขทะเบียนสมาชิก    1004174

3. หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น 

หมายเลข 1  นายวิโรจน์     เวียงจันทร์        เลขทะเบียนสมาชิก    1012791

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ทราบโดยทั่วกันและให้แต่ละหน่วยดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.       

ติดต่อสหกรณ์ฯ