การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่   จำกัด  ลงวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2565  ได้กำหนดให้มีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 คน  เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ฯ บางท่านไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน และสมาชิกได้รับคำสั่งย้าย เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่    จำกัด   จึงกำหนดให้ไปใช้สิทธิเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยให้นำสำเนาคำสั่งย้าย และสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย

ติดต่อสหกรณ์ฯ