การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ฯ  ลงวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2565   ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ   ทุกหน่วยสหกรณ์ และกรรมการในหน่วยสหกรณ์ที่มีกรรมการหมดวาระในปี 2565 จำนวน  6  หน่วยสหกรณ์ โดยสมาชิกซึ่งสังกัดในหน่วยสหกรณ์นั้น ๆ 

  ในการลงคะแนนสรรหาของสมาชิกสหกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิในการลงคะแนนอย่างสะดวกและทั่วถึง คณะกรรมการกลางฯ จึงกำหนดให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

  อนึ่ง   สมาชิกสหกรณ์ท่านใด   มีความจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในหน่วยสหกรณ์ซึ่งตนเองสังกัด   ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้   สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่   5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.30 น.  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  เลขที่  313 หมู่ 7  ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า เพื่อแจ้งเหตุจำเป็น ผ่าน www.memberptscoop.com หรือผ่านเมนูด้านล่างนี้ หากสมาชิกสหกรณ์ท่านใดมิได้ไปดำเนินการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาตามประกาศฉบับนี้ คณะกรรมการกลางฯ   ถือว่าสมาชิกท่านนั้นได้สละสิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

หากสมาชิกไม่สะดวกลงทะเบียนขอใช้สิทธ์สรรหาล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้าได้ที่นี่และนำมายื่นให้แก่กรรมการสรรหาล่วงหน้าในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้าดังรูปด้านล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ