ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ลงวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2565    ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ  หน่วยสรรหาที่กำหนด  สำหรับสมาชิกที่ติดภารกิจ ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้  ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  เลขที่  313 หมู่ 7  ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562  สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซด์, Line Bot,  Member service (www.memberptscoop.com)  หากไม่พบรายชื่อของตนเอง  ให้สมาชิกดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อ  –  ถอนชื่อ  ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – วันศุกร์ที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2565    ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  เลขที่ 313  หมู่ 7  ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน        

ติดต่อสหกรณ์ฯ