รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  เรื่อง  รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ลงวันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  26-30 กันยายน พ.ศ. 2565  ไปแล้วนั้น         

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกรายแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร คณะกรรมการกลางฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

หมายเลข 1  นายพิษณุวัฒน์  อิ่นศิริ            เลขทะเบียนสมาชิก   1006422

หมายเลข 2  นายธีระวิทย์   ภิญโญ           เลขทะเบียนสมาชิก   1004683

ตำแหน่ง กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์

1. หน่วยสหกรณ์ที่ 1 เมือง 1 

หมายเลข 1   นายไตรรัตน์   ฤทธิสินธุ์          เลขทะเบียนสมาชิก   1005732  

2. หน่วยสหกรณ์ที่ 2 เมือง 2  

หมายเลข 1   นายเสกชูพันธุ์  ภักดี             เลขทะเบียนสมาชิก   1009105

3. หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง  

หมายเลข 1  นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์       เลขทะเบียนสมาชิก    1012222

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ทราบโดยทั่วกันและให้แต่ละหน่วยดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.       

ติดต่อสหกรณ์ฯ