ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 62 ประจำปี  2565 จะครบวาระ จำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน  ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565   ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์   พ.ศ. 2542 มาตรา  50,   ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ   ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2563        คณะกรรมการกลางฯ     จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

1.  หน่วยสหกรณ์ที่ 1  เมือง 1  ประกอบด้วย   สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่  เขต 1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลในเวียง  ตำบลป่าแมต   ตำบลวังธง   ตำบลท่าข้าม   ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่   และสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญ  สังกัด  สพป.แพร่ เขต 1  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น 

หน่วยลงคะแนนสรรหา คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

2.  หน่วยสหกรณ์ที่ 2  เมือง 2  ประกอบด้วย   สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.แพร่  เขต 1  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลเหมืองหม้อ   ตำบลช่อแฮ      ตำบลป่าแดง   ตำบลนาจักร ตำบลกาญจนา     ตำบลบ้านถิ่น     ตำบลสวนเขื่อน  ตำบลทุ่งกวาว   ตำบลทุ่งโฮ้ง   ตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ   ตำบลห้วยม้า    ตำบลแม่คำมี   ตำบลแม่หล่าย  ตำบลแม่ยม  อำเภอเมืองแพร่

หน่วยลงคะแนนสรรหา คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

3. หน่วยสหกรณ์ที่ 3 เมือง 3 มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 3 แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1  โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์)  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านน้ำชำ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง    โรงเรียนวัดศรีภูมิ    โรงเรียนบ้านวังช้าง   โรงเรียนบ้านห้วยม้า    โรงเรียนวัดทุ่งล้อม    โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์     โรงเรียนบ้านปงป้อม     โรงเรียนบ้านถิ่น     โรงเรียนบ้านนาคูหา    โรงเรียนบ้านดง      โรงเรียนบ้านโป่งศรี    โรงเรียนบ้านแม่แคม  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน   โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ   เทศบาลตำบลแม่หล่าย   เทศบาลตำบลแม่คำมี  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนอนุบาลแพร่   โรงเรียนบ้านนาจักร  โรงเรียนบ้านหัวฝาย    โรงเรียนบ้านแต  โรงเรียนวัดกาญจนาราม โรงเรียนบ้านป่าแดง   โรงเรียนบ้านหนองแขม  โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้านใน        โรงเรียนบ้านนาตอง      โรงเรียนบ้านแม่ลัว     โรงเรียนบ้านพันเชิง เทศบาลตำบลทุ่งกวาว    เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง      เทศบาลตำบลป่าแมต     เทศบาลตำบลวังหงส์  เทศบาลตำบลช่อแฮ    อบต.แม่ยม   อบต.ร่องฟอง    อบต.เหมืองหม้อ   อบต.ป่าแดง    อบต.นาจักร               สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   

หน่วยสรรหาที่ 3  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  โรงเรียนบ้านร่องฟอง   โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านนาแหลม             โรงเรียนบ้านในเวียง  โรงเรียนบ้านเหมืองหม้อ   โรงเรียนวัดเหมืองค่า  โรงเรียนบ้านกาซ้อง  โรงเรียนบ้านสุพรรณ           โรงเรียนวัดน้ำโค้ง  โรงเรียนบ้านวังหงส์  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง  โรงเรียนบ้านนันทาราม    โรงเรียนบ้านท่าขวัญ  โรงเรียนบ้านน้ำชำ (ประชาราษฎร์สามัคคี) สพป.แพร่ เขต 1

4. หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 3 แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่       โรงเรียนเมืองแพร่     โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา     โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม    โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

 หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์    โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

 หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนสองพิทยาคม  โรงเรียนเวียงเทพวิทยา  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

 หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  

5. หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 4 แห่ง ดังนี้    

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่    ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพม. เขต 37  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด กรมบัญชีกลาง (นารีรัตน์)

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์   โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์   โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด 

 หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนลองวิทยา  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัดโรงเรียนลองวิทยา                 กรมบัญชีกลาง (ลองวิทยา) ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนวังชิ้นวิทยา  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

6. หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 3  แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านไผ่โทน     โรงเรียนบ้านวังปึ้ง    โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ       โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  โรงเรียนบ้านแม่แรม  อบต.ห้วยโรง    อบต.ไผ่โทน

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านร้องกวาง     โรงเรียนแม่ยางโพธิ์        โรงเรียนบ้านน้ำเลา           โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ   โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม     โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร   โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม   โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเวียง     โรงเรียนบ้านป่ากล้วย          โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย        โรงเรียนบ้านบุญเริง      โรงเรียนบ้านแม่ทราย  โรงเรียนวังโป่ง             โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ   โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม   โรงเรียนบ้านทุ่งศรี       โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง  โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย       เทศบาลตำบลร้องกวาง     เทศบาลตำบลบ้านเวียง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง    อบต.น้ำเลา     ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1  และสังกัด สพป. แพร่ เขต  2  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอร้องกวาง

หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนแม่ยางเปี้ยว ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนแม่ยางเปี้ยว       โรงเรียนแม่ยางยวง          โรงเรียนแม่ยางร้อง         โรงเรียนบ้านดอนชุม  โรงเรียนแม่ยางตาล  โรงเรียนบ้านโทน      โรงเรียนบ้านหนองเจริญ   โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด  อบต.แม่ยางตาล         อบต.แม่ยางร้อง             อบต.แม่ยางฮ่อ        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25   

7. หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 3 แห่ง ดังนี้      

 หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ   โรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านวังดิน   โรงเรียนบ้านป่าแดง       โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว  โรงเรียนบ้านเตาปูน   โรงเรียนบ้านลอง โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง  โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์            โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์   เทศบาลตำบลสอง   อบต.เตาปูน     อบต.บ้านหนุน    อบต.บ้านกลาง ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสอง 

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนชัย   ประกอบด้วย    สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านป่าเลา  โรงเรียนบ้านนาหลวง     โรงเรียนบ้านนาฝาย    โรงเรียนบ้านแม่พร้าว   โรงเรียนบ้านท่าวะ       โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง      โรงเรียนบ้านดอนชัย      อบต.สะเอียบ

หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31  โรงเรียนวัดร่องเย็น        โรงเรียนบ้านโทกค่า   โรงเรียนวัดห้วยหม้าย  โรงเรียนบ้านห้วยขอน    โรงเรียนบ้านลู      โรงเรียนบ้านห้วยกาน     โรงเรียนบ้านต้นหนุน   โรงเรียนบ้านหัวเมือง      โรงเรียนบ้านดอนแก้วอาสา        โรงเรียนบ้านดงเจริญ      โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน        โรงเรียนวัดแม่ทะ        เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  อบต.หัวเมือง    อบต.ทุ่งน้าว

8. หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 2 แห่ง ดังนี้

หน่วยสรรหาที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่   ประกอบด้วย   สมาชิกในสังกัด  

วิทยาลัยเทคนิคแพร่  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด 

วิทยาลัยชุมชนแพร่   ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

หน่วยสรรหาที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด

หน่วยฝาก 

1. สมาชิกในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพสอง ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยสรรหา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31

2. สมาชิกในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพลอง ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนในสังกัด ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยสรรหา โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร

9. หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 2 แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน  ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน      โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ   โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง         โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล       กองการศึกษา อบจ.แพร่  

กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่        เทศบาล (บำนาญ)

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนเจริญราษฎร์ ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนเจริญราษฎร์          โรงเรียนเจริญศิลป์     โรงเรียนมารดาอุปถัมถ์        โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา      โรงเรียนอนุบาลพรกมล      โรงเรียนเซนท์ฟรังซิสเซเวียร์  โรงเรียนเทพนารี      โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์     โรงเรียนอนุบาลสานฝัน      โรงเรียนบริหารธุรกิจพาณิชยการแพร่     โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่                เทศบาลตำบลสูงเม่น    อบต.สูงเม่น  อบต.น้ำชำ     อบต.เวียงทอง        อบต.ดอนมูล    อบต.ร่องกาศ อบต.บ้านเหล่า   อบต.บ้านกวาง  อบต.หัวฝาย    อบต.บ้านกาศ   อบต.บ้านปง     อบต.สบสาย 

10. หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 2 แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่    

ศูนย์การศึกษาพิเศษแพร่    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ สำนักงาน สก.สค.จังหวัดแพร่     

สำนักงาน สค.พร. จังหวัดแพร่    สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่    เจ้าหน้าที่และอดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด สมาชิกที่ย้ายไปสังกัดในหน่วยงานต่างจังหวัด ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด    สมาชิกที่มีลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในหน่วยสหกรณ์ใด ๆ 

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่   โรงเรียนบ้านแม่คำมี    โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม    โรงเรียนบ้านสะเลียม  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว โรงเรียนบ้านวังหลวง      โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด      โรงเรียนบ้านย่านยาว มจร.แพร่      เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์   อบต.วังหลวง      อบต.ตำหนักธรรม        อบต.ทุ่งแค้ว     อบต.แม่คำมี ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด  สพป.แพร่ เขต 1  และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหนองม่วงไข่    

            หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล      

 11. หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 4 แห่ง ดังนี้      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร     โรงเรียนบ้านปงพร้าว     โรงเรียนบ้านปงหัวหาด     โรงเรียนวัดสร่างโศก  โรงเรียนวัดโชคเกษม   โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม   โรงเรียนวัดศรีดอก      โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว  โรงเรียนบ้านร่องแค    โรงเรียนบ้านดอนชัย    โรงเรียนดอนแก้ว   โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น (ตำบลบ้านปง และตำบลสูงเม่น)

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวดง  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านหัวดง     โรงเรียนบ้านดอนแท่น     โรงเรียนวัดพระหลวง       โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร   ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น (ตำบลพระหลวง, ตำบลดอนมูล และตำบลหัวฝาย)

หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนวัดสิทธิวิมล   โรงเรียนบ้านน้ำฮอก     โรงเรียนบ้านกาศ  โรงเรียนวัดมงคลถาวร   โรงเรียนบ้านเหล่า  โรงเรียนบ้านกวาง     โรงเรียนบ้านค่างาม   โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์     ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น (ตำบลน้ำชำ, ตำบลบ้านเหล่า, ตำบลบ้านกวาง และตำบลบ้านกาศ)

หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ  ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ    โรงเรียนบ้านเวียงทอง   โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร   โรงเรียนบ้านผาสุก  โรงเรียนบ้านสบสาย       โรงเรียนบ้านวังวน        โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้    โรงเรียนวัดตอนิมิตร  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่น (ตำบลเวียงทอง, ตำบลร่องกาศ และตำบลสบสาย)

12.  หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 2 แห่ง ดังนี้        

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล    โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง      โรงเรียนบ้านห้วยกูด โรงเรียนบ้านเด่นทัพชัย   โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย โรงเรียนบ้านสวนหลวง   โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น   โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล   โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  ข้าราชการบำนาญในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองแพร่     ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป. แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเด่นชัย  

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา  โรงเรียนบ้านไทรย้อย   โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว   โรงเรียนบ้านป่าไผ่      โรงเรียนบ้านปางเคาะ              โรงเรียนบ้านปากปาน    โรงเรียนบ้านห้วยไร่    โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน      โรงเรียนบ้านน้ำแรม    โรงเรียนบ้านแม่พวก   เทศบาลตำบลเด่นชัย  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   เทศบาลตำบลปงป่าหวาย   อบต.ห้วยไร่  อบต.เด่นชัย   อบต.ไทรย้อย   อบต.แม่จั๊วะ

                   หน่วยฝาก ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ข้าราชการบำนาญที่เคยทำงานในสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 2  ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยสรรหาโรงเรียนลองวิทยา

หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ   โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

13.  หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 4 แห่ง ดังนี้        

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนปากจอกวิทยา   ประกอบด้วย   สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนปากจอกวิทยา   โรงเรียนบ้านแม่รัง    โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา   โรงเรียนบ้านผาจั๊บ โรงเรียนบ้านวังเลียง  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย    โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม   โรงเรียนบ้านแม่ปาน โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร   โรงเรียนบ้านปากกาง    อบต.ทุ่งแล้ง   อบต.ปากกาง ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลอง (ตำบลทุ่งแล้ง, ตำบลปากกาง, ตำบลแม่ปาน และตำบลบ่อเหล็กลอง)

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปิน   ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านปิน   โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า  โรงเรียนบ้านนาหลวง โรงเรียนบ้านบ่อ    โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา    โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา      โรงเรียนบ้านแม่หลู้  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม     โรงเรียนอนุบาลพัทธกมล  โรงเรียนอนุบาลเทพกมล   โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี  โรงเรียนอนุบาลระเบียบพิทยา  เทศบาลตำบลบ้านปิน อบต.บ้านปิน  ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลอง (ตำบลบ้านปิน)

หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำริน  ประกอบด้วย   สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านน้ำริน  โรงเรียนบ้านแป้น  โรงเรียนบ้านเหล่า      โรงเรียนบ้านแหลง  โรงเรียนบ้านปง   โรงเรียนบ้านผามอก        เทศบาลตำบลเวียงต้า  อบต.ต้าผามอก ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลอง (ตำบลเวียงต้า และตำบลต้าผามอก)

หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โรงเรียนบ้านเค็ม    โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  โรงเรียนบ้านดอนมูล โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง  เทศบาลตำบลแม่ลานนา  เทศบาลตำบลห้วยอ้ออบต.หัวทุ่ง        ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอลอง (ตำบลห้วยอ้อ และตำบลหัวทุ่ง)

 14. หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น  มีหน่วยลงคะแนนสรรหา 3 แห่ง ดังนี้                      

หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้    โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง    โรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วย    โรงเรียนบ้านม่วงคำ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม     โรงเรียนบ้านแม่ขมิง    โรงเรียนบ้านแม่ขมวก    โรงเรียนบ้านแม่แฮด  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ  โรงเรียนบ้านสองแคว     โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด     โรงเรียนบ้านปางไฮ  โรงเรียนบ้านปางมะโอ     อบต.ป่าสัก    อบต.สรอย                  

หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่ ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านใหม่     โรงเรียนบ้านนาใหม่    โรงเรียนบ้านวังชิ้น        โรงเรียนบ้านวังเบอะ    โรงเรียนบ้านวังแฟน  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก    โรงเรียนบ้านแม่จอก  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้   โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ    โรงเรียนบ้านค้างใจ            โรงเรียนบ้านแม่สิน     โรงเรียนบ้านสบป้าก   โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า       โรงเรียนบ้านสลก     โรงเรียนบ้านวังกวาง โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่   โรงเรียนบ้านค้างปินใจ   เทศบาลตำบลวังชิ้น    อบต.แม่ป้าก       อบต.แม่พุง     อบต.วังชิ้น  อบต.แม่เกิ๋ง ข้าราชการบำนาญและสมาชิกบำเหน็จตอบแทนรายเดือนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอวังชิ้น 

หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง ประกอบด้วย  สมาชิกในสังกัด

โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง     โรงเรียนบ้านหาดรั่ว    โรงเรียนบ้านนาพูน    โรงเรียนบ้านวังลึก   โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง  โรงเรียนบ้านไร่หลวง      โรงเรียนบ้านแม่แปง    อบต.นาพูน

                   หน่วยนับคะแนนกรรมการคือ  โรงเรียนบ้านใหม่

สำหรับสถานที่นับคะแนนประธานกรรมการทุกหน่วย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

          ให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ถึงเวลา 13.00 น.  ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด    

                    หากสมาชิกที่ติดภารกิจจำเป็นจริง ๆ ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันและเวลาดังกล่าวได้  ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  ในวันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

สามารถดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสหกรณ์ฯ