รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565  มีกรรมการจะครบวาระจำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน  ดังนี้   

1. นายเชษฐา        สยนานนท์        ประธานกรรมการ

2. นายไตรรัตน์      ฤทธิ์สินธุ์          กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่   1 เมือง 1

3. นายเสกชูพันธุ์    ภักดี               กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่   2 เมือง 2

4. นายปพณ         หม้อกรอง        กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่   4 โกศัยนคร

5. นายสมศักดิ์       พรหมไพร        กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง (ลาออก)

6. นายสุรวุธ         ทรงประยูร       กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย

7. นางอำไพ          จันทร์สุวิมล      กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น (ลาออก)

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์  ยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาแทนตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ว่าง ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน  2565  ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.30 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ