วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

ด้วย กกส. ได้รับสมัครผู้รับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แล้วนั้น และได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 – 14.00 น. ตามหน่วยสรรหาที่กำหนด

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงแจ้งสมาชิกให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ได้ที่

บอร์ดติดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

และ

เว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.memberptscoop.com

หากสมาชิกไม่มีรายชื่อ หรือ ไม่พบรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

ให้สมาชิกใช้สิทธิเพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ