กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

ด้วย กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ได้ที่

เว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.memberptscoop.com

และ

บอร์ดติดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสามารถใช้สิทธิเพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ได้

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สมาชิกต้องนำ สำเนาคำสั่งย้าย และ สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งด้วย

ติดต่อสหกรณ์ฯ