แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

ด้วยคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ไว้แล้วนั้น

และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 กกส. ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 22/2564 เพื่อหารือและกำหนดแผนการดำเนินการลงคะแนนสรรหากรรมการ ชุดที่ 62 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีมติให้มีการลงคะแนนสรรหา 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสหกรณ์ฯ