แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์

หน่วยสหกรณ์ที่ 3 เมือง 3

 • หมายเลข 1 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
 • หมายเลข 2 นายทวี มะทะ

หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร

 • หมายเลข 1 นายกริต แสงสร้อย
 • หมายเลข 2 นายไสว หนูแก้ว

หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง

 • หมายเลข 1 นายสมาน โนรินทร์
 • หมายเลข 2 นางแพรวพรรณ ปะระมะ
 • หมายเลข 3 –
 • หมายเลข 4 นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์
 • หมายเลข 5 นายปราโมทย์ ศักดิ์สิทธิ์
 • หมายเลข 6 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์

หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง

 • หมายเลข 1 นายระมัย ฟุ่มเฟือย
 • หมายเลข 2 นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
 • หมายเลข 3 นายอนันต์ หมดห่วง

หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ

 • หมายเลข 1 นายเกษม วิศวไพศาล
 • หมายเลข 2 นายบัญญัติ อรุณานันท์
 • หมายเลข 3 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช

หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน

 • หมายเลข 1 นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล

หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น

 • หมายเลข 1 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี

หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง

 • หมายเลข 1 นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
 • หมายเลข 2 นางวรรณี สายยืด

กกส. ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถลงคะแนนสรรหาให้แล้วเสร็จ

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 8.00 – 14.00 น. ณ หน่วยสรรหาตามที่ กกส. กำหนด

ติดต่อสหกรณ์ฯ