กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564 ที่จะครบวาระ จำนวน 8 คน ดังนี้

  1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 3 เมือง 3
  2. นายกริต แสงสร้อย กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร
  3. นายมงคล พรมปาน กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง
  4. นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง
  5. นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ
  6. นายสมนึก เกียรติการัณย์ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน
  7. นายนิคม กันทะชัย กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น
  8. นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง

และจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการในหน่วยสหกรณ์ที่หมดวาระ ดังกล่าว จึงได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศ และ ใบสมัครกรรมการ ได้ข้างล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ