กกส. กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

คณะกรรมการการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ประจำปี 2564 ที่จะครบวาระ ที่จะครบวาระ 8 คน ไว้ดังนี้

 1. หน่วยสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์)
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
  • หน่วยสรรหาที่ 5 สพป.แพร่ เขต 1
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
 2. หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนลองวิทยา
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
  • หน่วยสรรหาที่ 5 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
  • หน่วยสรรหาที่ 6 สพม. เขต 37
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 3. หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนแม่ยางเปี้ยว
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนบ้านร้องกวาง
 4. หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สอง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนชัย
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง
 5. หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ
  • หน่วยสรรหาที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
  • หน่วยสรรหาที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
  • หน่วยฝาก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ และ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 6. หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่น เอกชน
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนเจริญราษฎร์
  • หน่วยสรรหาที่ 5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
 7. หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนวัดศรีดอก
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านหัวดง
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล
  • หน่วยสรรหาที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
 8. หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง
  • หน่วยสรรหาที่ 1 โรงเรียนปากจอกวิทยา
  • หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปิน
  • หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำริน
  • หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง
  • หน่วยสรรหาที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
  • หน่วยนับคะแนนกรรมการ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านปิน

ทั้งนี้ กกส. ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น. ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด

สามารถดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสหกรณ์ฯ