แจ้งผลการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ด้วยทางคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ได้ออกประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ มีผลการสรรหา ดังนี้

ตำแหน่งชื่อ-สกุล
ประธานกรรมการดำเนินการนายเชษฐา สยนานนท์
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 1 บำนาญเมือง 1นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 2 บำนาญเมือง 2นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนครนายปพณ หม้อกรอง
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลางนายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัยนายสุรวุธ ทรงประยูร
กรรมการ หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้นนางอำไพ จันทร์สุวิมล

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อสหกรณ์ฯ