กกส. กำหนดแนวปฏิบัติการมาลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการ เพื่อป้องกัน Covid-19

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 มีรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดให้คณะกรรมการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ กกส. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติหน้าที่รับลงคะแนนสรรหาแก่สมาชิก
  2. ให้สมาชิกทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเข้าคูหา
  3. เว้นระยะห่างการลงชื่อเพื่อลงคะแนนสรรหาอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
ติดต่อสหกรณ์ฯ