แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ เว็บไซต์ ระบบบริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ (www.memberptscoop.com) หรือตรวจสอบที่ได้บอร์ดรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ที่โรงจอดรถสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้สามารถ แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ กับ คณะกรรมการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ในวันจันทร์ที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

ติดต่อสหกรณ์ฯ