แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งประธาน

 • หมายเลข 1 นายเชษฐา สยนานนท์
 • หมายเลข 2 นายสุทัศน์ กองป่า

ตำแหน่ง กรรมการประจำหน่วยสหกรณ์

หน่วยสหกรณ์ที่ 1 บำนาญเมือง 1

 • หมายเลข 1 นายไตรรัตน์ ฤทธิสิทธุ์

หน่วยสหกรณ์ที่ 2 บำนาญเมือง 2

 • หมายเลข 1 นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
 • หมายเลข 2 นายระมัย ฟุ่มเฟือย

หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร

 • หมายเลข 1 นายปพณ หม้อกรอง

หน่วยสหกรณ์ที่ 10 สหกรณ์กลาง

 • หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ พรหมไพร
 • หมายเลข 2 รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา

หน่วยสหกรณ์ที่ 12 เด่นชัย

 • หมายเลข 1 นายชาติชาย ชาติพินิจ
 • หมายเลข 2 นายสุรวุธ ทรงประยูร

หน่วยสหกรณ์ที่ 14 วังชิ้น

 • หมายเลข 1 นางอำไพ จันทร์สุวิมล
 • หมายเลข 2 นายธนเทพ รักปลื้ม

กกส. ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถลงคะแนนสรรหา ดังนี้

ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ลงคะแนนสรรหาจริง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนตามที่ กกส. กำหนด

ประกาศ กกส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ประกาศ กกส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเพิ่มเติม
ติดต่อสหกรณ์ฯ