วิธีการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิสรรหา

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) กำหนดให้สมาชิกสามารถแจ้งการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานฯ และ กรรมการที่หมดวาระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เนื่องจากสมาชิกบางท่านไม่มีรายชื่อ หรือรายชื่อไม่ตรงหน่วยเพราะได้รับคำสั่งย้าย

กกส. จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิเพื่อดำเนินการแจ้งการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ได้

ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โดยกรอกแบบฟอร์มที่ กกส. กำหนด และ เตรียมสำเนาเอกสารคำสั่งย้าย หรือ คำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติรายการ
และสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นให้กับ คณะกรรมการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิสรรหา

ประกาศ กกส. เรื่อง การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

ดาวน์โหลดประกาศ และ แบบคำร้องได้ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ