กกส. แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ เพื่อทำหน้าที่เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ที่หมดวาระลง จำนวน 7 คน ดังนี้

  1. นายสาคร          ดวงใน                   ประธานกรรมการ
  2. นายชูรัตน์         บุญสูง                   กรรมการ
  3. นายพีรวิชญ์       สิริปัญญาแสง        กรรมการ
  4. นายดิเรก            คุ้มเนตร                  กรรมการ
  5. นายโชคชัย          ศิริข่วง                   กรรมการ
  6. น.ส.ธนกมล          เวียงหก                  กรรมการ
  7. นางอัญชลี           กันทะจักร               กรรมการ
  8. นายปุณณวิช        โลหะ                    กรรมการ
  9. นางสาวสุปราณี     แสงสุมนต์               กรรมการ
  10. ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์   พงษ์รัตนปรีชา          กรรมการและเลขานุการ
ประกาศ กกส. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
ติดต่อสหกรณ์ฯ