กกส. กำหนดวันที่ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยให้สมาชิกมาใช้สิทธิได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ทั้งนี้ กกส. ได้กำหนดวันสรรหาจริง เป็น วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันสรรหาล่วงหน้า เป็น วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 – 15.30 น.

ติดต่อสหกรณ์ฯ