ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเกี่ยวกับระบบโปรแกรมสหกรณ์และด้านการเงินการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ