เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)

วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ : ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของสมาชิกให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น

อัตราดอกเบี้ย : 5.5% ต่อปี

จำนวนเงินที่ให้กู้ : 100,000-1,000,000 บาท (90 เท่าของเงินวิทยฐานะ สูงสุดได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท)

การชำระหนี้เงินกู้ : ชำระเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 240 งวด และชำระภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

หลักประกันเงินกู้ : เงินกู้ 100,000-500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 คน

เงินกู้ 500,000-1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน

*ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน

เอกสารประกอบคำขอกู้

1.เอกสารส่วนตัว : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาใบสำคัญการสมรส/สำเนาใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณบัตร/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำอย่างละ 1 ฉบับ

2. หนังสือรับรองยอดเงินสะสมในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ หนังสือคำนวณเงินบำนาญสำหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้อำนวยการกองคลัง)

ติดต่อสหกรณ์ฯ