ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ