ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และสนามหลวงจังหวัดแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก

ติดต่อสหกรณ์ฯ