ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ จำกัด

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.) ลำดับที่ 36 โดยมี นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ให้การต้อนรับ

ติดต่อสหกรณ์ฯ