ประกาศ หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดเงินกู้ พ19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เพิ่มเงินกู้ประเภทใหม่ เป็นเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ใช้ชื่อย่อเงินกู้ว่า “พ19”

  • กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี
  • กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่า ของงวดชำระหนี้เงินกู้รายเดือนทุกสัญญารวมกัน และกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
  • กำหนดงวดส่งไม่เกิน 48 งวด
  • สมาชิกต้องชำระเงินกู้ พ19 ให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ ตามสัญญาจ้าง
  • มีผลค้ำประกันจำนวน 1 คน

วิธีการขอกู้

  • ยื่นคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์บริการข้อมูลสหกรณ์ฯ (www.memberptscoop.com) หรือ ส่งทางไปรษณีย์ หรือออออนำมาส่งที่สหกรณ์ฯ
  • เมื่อสหกรณ์ฯ รับคำขอกู้แล้ว เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการ
  • ลงทะเบียน -> ตรวจสอบสิทธิกู้ -> วิเคราะห์วงเงินกู้ -> แจ้งวงเงินกู้
  • นัดหมายทำสัญญา
  • เมื่ออนุมัติเงินกู้ รับเงินกู้ผ่านระบบ ATM

ระยะเวลาให้กู้

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสหกรณ์ฯ