นัดสมาชิกรับสัญญาเงินกู้ พ19

ขั้นตอนการรับเงินกู้โควิด19 (พ19)

  1. นำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันและหนังสือแจ้งข้อมูลการติดต่อประสานงานกับผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ ไปลงลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยของสมาชิกผู้กู้เท่านั้น กรอกช่องข้อมูลบัตรในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันให้เรียบร้อย พร้อมให้พยานลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน (ลงลายมือชื่อในช่อง พยาน ในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันให้ครบทุกหน้า ทุกตำแหน่ง)
  2. นำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน กลับมาส่งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบก่อนเวลา 15.00 น. ไม่เกินวันที่ได้รับเงิน ตามสัญญาลงวันที่กู้เงิน หากไม่สามารถนำกลับมาให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบตามวัน เวลาที่กำหนดได้ ถือว่าท่านสละคิว โดยสหกรณ์ฯ จะจัดลำดับคิวใหม่ ต่อจากลำดับสุดท้ายต่อไป
  3. กรณีสมาชิกผู้กู้เงินมีหลักประกันไม่เพียงพอ จะต้องนำทายาทผู้รับผลประโยชน์มาลงลายมือชื่อบันทึกยินยอมรับสภาพหนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อเท่านั้น
  4. หากเจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามวันที่นัดหมาย สหกรณ์ฯ จะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถกดเงินผ่านบัตร ATM หรือถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์การเงินได้ โดยต้องนำสมุดคู่ฝากบัญชีแนบด้วย
  5. ในวันรับเงินกู้ กรณีสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ กรุณานำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาด้วยเพื่อถอนเงินสดชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อยก่อน

ตารางนัดหมายรับสัญญาเงินกู้ พ19


วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับเอกสารประกอบการกู้เงิน

  1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน ถ่ายสำเนาโดยให้เห็นใบหน้าและวันหมดอายุอย่างชัดเจนไม่เลือนราง ไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาซ้ำซ้อน (ห้ามเซ็นต์รับรองในสำเนาเกิน 1 ครั้ง)
  2. เตรียมสลิปเงินเดือนฉบับเดียวกันกับที่ส่งขอกู้ออนไลน์ พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้กู้
  3. รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินหมึกแห้งเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาหมึกซึม , หมึกเจลน้ำ , หมึกสีดำ โดยเด็ดขาด)
  4. ห้ามใช้นำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด

สหกรณ์ฯ จะ Update ตารางการนัดหมายสมาชิก
เพื่อรับสัญญาเงินกู้ พ19 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือ ตามที่เกณฑ์เงินกู้กำหนด

ติดต่อสหกรณ์ฯ