ประกาศ เงินกู้โควิด 2019 ฉบับที่ 2

เนื่องจากหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน พ19 เดิม ไม่ครอบคลุมถึงความต้องการ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียนขอกู้ พ19
สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยขอกู้ พ19

ลงทะเบียนขอกู้ พ19
สำหรับสมาชิกที่เคยขอกู้ พ19 มาแล้ว

ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ