ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ