ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนสรรหารกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 (สรรหาล่วงหน้า) และ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 (ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด)

กกส. ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนจากทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่าการสรรหาครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงประกาศผลการสรรหา ดังนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ