รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) เพิ่มเติม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) จำนวนไม่เกิน 5 คน ในระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในปี 2567 และ ปี 2568 ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 5 คน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน 4 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมกรและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดพ.ศ.2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จึงมีมติให้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) เพิ่มเติม

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กกส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้[คลิกดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร]

เอกสาร หลักฐาน

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรสมาชิก หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 5. รูปถ่ายขนาด 9 x 13 ซม. (post card) จำนวน 1 ใบ
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 7. หนังสือรับรองเครดิตบูโร
 8. หนังสือแสดงความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 9. รายงานการเคลื่อนไหวการชำระหนี้เงินกู้ทุกสัญญาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ย้อนหลัง 2 ปีทางบัญชี

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

ระหว่างวันที่ 27 – 1 ธันวาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ